Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

De POH-GGZ opleiding heeft tot doel u op te leiden tot praktijkondersteuner in de eerste lijn. U ontwikkelt de competenties die zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2015 van de Landelijke Huisartsen Vereniging:

 • Vakinhoudelijk handelen: De POH-GGZ als zorgverlener
 • Communicatie: De POH-GGZ als communicator (voorlichten en educatie)
 • Samenwerking: De POH-GGZ als samenwerkingspartner
 • Organiseren: De POH-GGZ als organisator
 • Maatschappelijk handelen: De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar
 • Wetenschap en onderwijs: De POH-GGZ als reflectieve professional

Doel & methode

U maakt op systematische wijze kennis met ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jeugdigen en psychopathologie bij volwassenen en ouderen. Daarnaast krijgt u inzicht in methoden en interventies gericht op gespreksvoering en begeleiding, zoals het KOP-model en oplossingsgerichte gespreksvoering. Dit gebeurt door zowel het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof als door oefening van vaardigheden. U oefent door middel van rollenspellen, waarbij u wisselend als praktijkondersteuner en als cliënt zal optreden.

De opleiding is opgebouwd uit 5 modules die ook afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. In totaal betreft het 120 contacturen, verdeeld over 20 bijeenkomsten. U heeft een vaste docent voor alle modules, met daarnaast docenten die specifiek voor de modules worden ingezet. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Doelgroep

De opleiding POH-GGZ is in principe bestemd voor cursisten met het volgende opleidingsniveau:

 • Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, HBO- Verpleegkunde + GGZ uitstroomprofiel.
 • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring + aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een hbo werk- en denkniveau.
 • Maatschappelijk Werkenden (MW)
 • Psychologen (universitair + hbo opgeleid)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH)
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • Orthopedagogen

In verband met de uitvoering van de praktijkopdrachten dient de cursist minimaal 8 uur per week, gedurende 40-45 weken een werk- of stageplaats te hebben. Nog geen stageplaats? Neem contact op via opleidingen@fortagroep.nl voor meer informatie.

Onlangs heeft de LHV het nieuwe functie- en competentieprofiel POH-GGZ geformuleerd. In het profiel wordt gesproken over een opleidingsduur van 20 dagen cursorisch onderwijs en minimaal 8 uur per week werkervaring in een huisartsenpraktijk gedurende één jaar. Wij gaan ervan uit dat de zorgverzekeraars het functie- en competentieprofiel zullen overnemen. In hoeverre dit voor alle zorgverzekeraars zal gelden, is nog niet duidelijk.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen, zijn:

 • Introductie in de psychopathologie.
 • Psychiatrische stoornissen herkennen in de praktijk.
 • Wat is de taak van de POH-GGZ in de praktijk van de huisarts?
 • Hoe verheldert en inventariseert u psychische en/of psychosociale klachten?
 • Wat houdt een kortdurende behandeling in?
 • Welke interventie strategieën kunnen toegepast worden binnen de POH-GGZ?
 • Hoe motiveert u de patiënt om actief met zijn/ haar klachten aan de slag te gaan?
 • Doorverwijzen: welke “weg” volgt u daarvoor?

De modules zijn als volgt opgebouwd:

Module: Positionering van de POH-GGZ in de praktijk
Lesdag 1: Positie POH-GGZ in de huisartspraktijk

Lesdag 2: Samenwerking in de praktijk

Lesdag 3: Psychopathologie

Module: Kind & Jeugd
Lesdag 1: Behandeling van kinderen in de POH-GGZ

Lesdag 2: Ontwikkelingsstoornissen & jeugd- en gezinsproblematiek (0 tot 18 jaar)

Lesdag 3: Psychopathologie autismespectrumstoornissen

Lesdag 4: Psychopathologie ADHD

Module: Volwassenen
Lesdag 1: Behandeling van volwassenen binnen de POH-GGZ

Lesdag 2: Psychosociale problematiek & psychopathologie bij volwassenen (18-65 jaar)

Lesdag 3: Psychopathologie: angst- en stemmingsstoornissen

Lesdag 4: Psychopathologie: impulscontrolestoornissen, verslaving & persoonlijkheidsstoornissen

Lesdag 5: Psychopathologie: schizofrenie & psychotische stoornis

Lesdag 6: Psychopathologie: somatoforme stoornissen, dissociatie, slaapproblemen & seksuele stoornissen

Module: Ouderen
Lesdag 1: Behandeling van ouderen binnen de POH-GGZ

Lesdag 2: Psychosociale problematiek & psychopathologie bij ouderen (levensfase 65 jaar en ouder)

Lesdag 3: Psychopathologie: dementie, delirium & cognitieve stoornissen

Module: Kortdurende interventies in de POH-GGZ
Lesdag 1: Het KOP-model en motiverende gespreksvoering

Lesdag 2: Korte interventiemethodieken binnen het KOP model

Lesdag 3: Oplossingsgerichte therapie

Lesdag 4: Lastige cliënten en therapeutische interactie

Onderdelen die steeds terugkomen:

 • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie, interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
 • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen
 • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

Verdiepings- en intervisiemomenten gericht op casuïstiekgestuurd onderwijs:
Onderdeel van de POH-GGZ opleiding zijn verdiepingsmomenten. Deze geven handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen van de cursist te vergroten. De momenten dragen bij aan het vergroten van het handelingsrepertoire en helpt bij het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”. De mogelijkheid wordt geboden om kennis en inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen. Eigen normen en waarden, overtuigingen en POH-GGZ competenties zijn onderwerpen die aan bod komen. De momenten worden begeleid door een ervaren docent.

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding POH-GGZ.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond.

Accreditatie

De opleiding is gelieerd aan Hogeschool Drechtsteden.


Daarnaast is accreditatie verleend door:

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
- GGZ
- Kwaliteitsregister V&V

Registerplein
- Register GGZ-agogen
- Register Maatschappelijk werk (MW)
- Register Sociaal Agogen (AG)


Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen