Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

U leert cognitief-emotionele gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen. Hierbij spelen evidence based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies een belangrijke rol. Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt en worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt.

De basisopleiding cognitieve gedragstherapie kind & jeugd van totaal 100 uur is opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Doel & methode

De basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie leert u door het bestuderen van de theoretische achtergronden, interactieve bespreking van de leerstof en door oefeningen in de praktijk.

Na afloop van de opleiding beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.
 • biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Uw vaardigheden oefent u onder andere in rollenspellen, waarbij u wisselend als therapeut en als cliënt zal optreden. Tijdens de praktische oefeningen staat het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal. Einddoel is dat men in staat is om het geleerde (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten.

Doelgroep

 • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
 • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
 • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

 1. Algemeen Inleiding in de gedragstherapie, functie analyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen en cliënt gericht werken.
 2. Specifieke stoornissen:
 • Angststoornissen; paniekstoornis, enkelvoudige fobieën, sociale angst, obsessief compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en PTSS.
 • Stemmingsstoornissen; depressieve stoornis, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis, suïcidaliteit en motivatietechnieken.
 • Impulscontrolestoornissen & verslaving.
 • ADHD en autismespectrumstoornissen.
 • Persoonlijkheidsstoornissen.

Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:

 1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
 2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
 3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
 4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

U werkt aan de hand van vooraf opgestelde leerdoelen.

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Cognitieve gedragstherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u de cursus met goed gevolg heeft afgerond. M.b.t. absentie houden wij de regels aan die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd bij de VGCt beroepsvereniging onder nummer 269203.
Bij Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) onder nummer 231462.
NIP 1e lijns onder nummer: 258729
NVRG onder nummer: 288760

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen